Otwarty Fundusz Emerytalny

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. Pierwszy filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze wpłacane na ten filar służą na wypłaty bieżących emerytur (nie są odkładane ani inwestowane).

Otwarty Fundusz Emerytalny

Drugi filar systemu emerytalnego

Drugi filar systemu tworzą otwarte fundusze emerytalne. Fundusze te są zarządzane przez firmy prywatne (Powszechne Towarzystwa Emerytalne). Każdy jest zobowiązany do oszczędzania w jednym z działających na rynku polskim funduszu emerytalnym. Podstawową różnicą pomiędzy pierwszym a drugim filarem systemu emerytalnego jest fakt, że pieniądze gromadzone w funduszach emerytalnych są inwestowane a kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym jest dziedziczony. Do drugiego filaru ubezpieczeń odprowadzanych jest 7.3 % naszych zarobków przez ZUS. Pieniądze gromadzone w drugim filarze są inwestowane przez fundusz w różne instrumenty, takie jak akcje, obligacje, lokaty.

Kiedy przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego?

Zgodnie z prawem, Otwarty Fundusz Emerytalny należy wybrać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy. Jeśli się tego nie dokona to wówczas ZUS dokona losowania takiego funduszu emerytalnego. Takie losowanie przeprowadzane jest dwa razy w roku (pod koniec stycznia i lipca) dla tych osób, które same nie wybrały sobie funduszu emerytalnego. W losowaniu są brane pod uwagę tylko niektóre fundusze. Są to fundusze, które osiągnęły stopy zwrotu ponad wartość średnią i nie są to największe fundusze działające na rynku (udział mniejszy niż 10% runku).Czy można zmienić Otwarty Fundusz Emerytalny?

Każdy ubezpieczony ma prawo do zmiany otwartego funduszu emerytalnego na inny działający na terenie Polski. Przejście z jednego funduszu do innego funduszu emerytalnego może się odbyć bez żadnych opłat, jeśli osoba była zapisana do danego funduszu ponad 2 lata. Jeśli natomiast chce się dokonać zmiany przed upływem tego okresu wówczas należy ponieść koszt 160 zł (gdy staż członkowski w funduszu jest mniejszy niż 12 miesięcy) lub 80 zł (jeśli jesteśmy członkami funduszu 12-24 miesięcy). Po zmianie funduszu emerytalnego nasze wszystkie zgromadzone do tej pory pieniądze zostaną przelane z funduszu starego na nowo wybrany fundusz.

Jakie fundusze emerytalne działają w Polsce?

Obecnie na rynku polskim działa czternaście funduszy emerytalnych. Są to (w kolejności alfabetycznej): Aegon, Allianz, Amplico, Aviva, Axa, PKO BP Bankowy, Generali, ING, Nordea, Pekao, Pocztylion, Polsat, PZU „Złota Jesień”, Warta.

Jak zmienić fundusz emerytalny?

Aby zmienić fundusz emerytalny należy się skontaktować z przedstawicielem nowego wybranego przez nas funduszu emerytalnego (przez Internet, telefonicznie lub osobiście w placówce) i podpisać umowę z nowym funduszem. Należy także poinformować o tej zmianie poprzedni fundusz emerytalny w ciągu 14 dni. Wówczas pieniądze z naszego starego funduszu zostaną przelane na konto w nowym funduszu emerytalnym. Warto jest po pewnym czasie sprawdzić czy ZUS przelewa nasze składki do odpowiedniego funduszu.

Pozostaw wiadomość